Профил на купувача

 

ПРОФИЛ НА КУПУВА

 

  • Обща информация
  • Вътрешни правила
  • Предварителни обявления
  • Кореспонденция с АОП
  • Обществени поръчки  възлагани

чрез  процедури по ЗОП

  • Събиране на оферти
  • Публично състезание
  • Договаряне без обявление
  • Възлагане
  • Архив

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

155 ОУ „Св .Св. Кирил и Методий“ е публична  организация.

Организацията по ОП  се извършва от директор и счетоводител.

Информация за ОП може да получите  на тел. 02 999 73 903.

 

Вътрешни правила

Спазват се правилата приети на  ПС

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

 

/ 3 месеца преди  поръчката /

 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С АОП

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪЗЛАГАНИ ЧРЕЗ ЗОП

 

Доставка учебници 2017/18 год

Доставка учебници 2018 / 19 г.

Доставка  нафта за отоплителния сезон  / чрез район Панчарево/

Доставка и монтаж видео наблюдение

Доставка  закуски

 

Събиране на оферти

 

Доставка закуски

Събиране  оферти  СМР

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 

Публичното състезание е  с предмет „Вътрешния  ремонт на класни стаи и санитарни помещения

 

ВЪЗЛАГАНЕ

 

Обществени поръчки след  15.04.2017г. – ремонт покрив

Обществени поръчки след (5.04.2018г

 

АРХИВ

 

Съхранение документация и  описание на извършени поръчки