За нас

Грижата за учениците – обучение, възпитание и индивидуална работа с всеки са целите на педагогическия екип на училището.

Създадени са условия за изява на всеки ученик в учебни, спортни и извънкласни дейности.

В 155 ОУ работи и ресурсен учител, който помага на децата със специални образователни потребности.

Осигурена е целодневна организация на обучение за учениците в начален етап, а през учебната 2018/2019година ще се организира целодневно обучение и в прогимназия. .

В училището като част от учебната програма има различни часове за задължителноизбираем предмет –математика, български език, руски език, хореография. През учебната 2018/19 г. за първи клас ще продължи обучението по ”Хореография“, английски език, информационни технологии.